Wij zijn gymnastiekvereniging Lycurgus-Hygiëa en heten u welkom bij onze vereniging!

Informatie voor selectieleden

Betreft:          Informatie voor ouders/verzorgers van kinderen die naar de selectie overstappen

Beste leden, ouder(s)/verzorger(s),

 Allereerst heel hartelijk welkom bij de selectie van onze vereniging!

Hierbij willen wij u graag wat informatie verstrekken. Uw zoon of dochter is gevraagd om te komen trainen in de selectie. Dat brengt wel wat veranderingen met zich mee. In deze brief ontvangt u hierover nadere informatie.

Er zijn een aantal selectiewedstrijden in het seizoen. Afhankelijk van de datum van plaatsing in de selectie wordt er besloten of er in het eerste wedstrijdseizoen wel of niet meegedaan wordt met deze wedstrijden.

LH investeert op verschillende manieren in de selectieleden. Deze investeringen houden in dat er ook wat van de selectieleden wordt verwacht. De regels zijn eigenlijk vanzelfsprekend, maar het lijkt ons verstandig ze op papier met u te delen.

Samenstelling selectiegroepen

Binnen de vereniging hebben wij op dit moment de volgende selectiegroepen:

-      De selectie meisjes                  leeftijd 6 t/m 12 jaar    

-      De selectie dames                   leeftijd 13 jaar en ouder

-      De selectie jongens                 leeftijd 6 t/m 12 jaar

-      De selectie heren                     leeftijd 13 jaar en ouder

Welke regels gelden er voor selectieleden

 • Het belangrijkste: plezier in het turnen staat voorop. We kunnen alleen werken, zolang iedereen plezier
  h
  oudt in zijn of haar sport. Wij verwachten wel dat er serieus wordt getraind, zonder storend gedrag van de          leden.
 • Een selectie lid traint twee keer per week. Hier kan niet van worden afgeweken;
 • Mocht een selectielid onverhoopt een training niet kunnen volgen, dan dient de leiding hierover te worden ingelicht;
 • Voor een Senior(boven de 18) selectie lid, wordt toegestaan dat er één keer in de week getraind wordt, mocht dat nodig zijn. Dit kan echter alleen als hiervoor plek is in de les en de leiding hiermee instemt;
 • Bij elke training wordt een positieve houding en inzet verwacht;
 • Elk selectie lid dient vorderingen te maken en een stijgende lijn te laten zien.
 • De selectieleden bezoeken de selectielessen. Daarbij verwachten wij, dat 90% van de lessen wordt bezocht (uitgezonderd ziekte). Als iemand te vaak afwezig is, kan de leiding besluiten dat hij/zij geen recht meer heeft op een plaats in de selectie. Als selectieleden niet op de lessen en wedstrijden kunnen komen, verwachten wij van tevoren een afmelding. Dan kan de leiding onder andere rekening houden met de opbouw en indeling van de lessen.
 • De selectiegroepen doen regelmatig aan wedstrijden mee. Zij zijn het gezicht van de vereniging en LH investeert dan ook op verschillende manieren in deze bevoorrechte turnsters en turners. De extra contributie is namelijk niet kostendekkend en de club draagt voor een groot deel bij aan de kosten. LH neemt ook alle inschrijfgelden voor de wedstrijden voor haar rekening. Een selectie lid doet mee aan de wedstrijden waarvoor is ingeschreven (drie keer districtswedstrijden, (eventueel) onderlinge wedstrijden, springkampioenschappen en mogelijk een doorstroom wedstrijd). Van  tevoren dient men aan te geven als er aan een wedstrijd niet kan worden deelgenomen.
 • De leiding steekt met plezier extra tijd en energie in deze lessen en wedstrijden en wij zien daar ook graag de resultaten van. Daarvoor is echter wel een goede samenwerking en communicatie tussen leden/ouders en leiding noodzakelijk.

 • Circa twee á drie keer per jaar kan de leiding besluiten in een grotere zaal (bijvoorbeeld CIOS) extra te gaan trainen. Deze extra trainingen zitten niet in de contributie inbegrepen. Als hiertoe besloten wordt, dan zult u de extra kosten aan de trainster zelf moeten afdragen. Hij/zij huurt hiervoor dan de zaal.

 • Eén of twee keer per kaar doet Lycurgus-Hygiëa mee aan de braderie in Krommenie (september). De selectiegroepen doen hier over het algemeen aan mee en dit wordt ook van hen verwacht, aangezien de selectiegroep het gezicht van de vereniging is.
 • Uit ervaringen blijken de regels in het algemeen goed haalbaar te zijn. Dit is dan ook niets extra’s, maar voor ons een zekerheid dat iedereen er van op de hoogte is. Bij onbehoorlijk gedrag zal het selectielid hierop aangesproken worden door de leiding. Indien het gedrag niet wijzigt, heeft dit uitsluiting van de selectie tot gevolg.

 Wat zijn de bevoegdheden van de leiding

De leiding heeft de bevoegdheid om selectieleden uit de selectie te halen en terug te zetten naar de recreatie lessen, als blijkt dat het lid zich niet aan bovengenoemde afspraken houdt. Dit zal echter nooit zomaar gebeuren. De leiding zal altijd eerst een gesprek aangaan met het betreffende selectie lid. Deze heeft dan nog de kans zich te herstellen. Als vervolgens blijkt dat het niet gaat, dan zal het betreffende lid uit de selectie gaan. De leiding informeert en overlegt met het bestuur, voordat het desbetreffende lid uit de selectie gaat. Wij gaan ervan uit dat het zover niet zal komen, toch vinden wij dat duidelijk moet zijn hoe wij hier mee om gaan.

Contributie

De contributie voor de selectie leden is inclusief de bondscontributie, eventuele wedstrijdpaspoorten en inschrijfgelden voor eerder genoemde wedstrijden. Extra trainingen en/of extra wedstrijden (bijvoorbeeld toestelkampioenschappen), die niet standaard in het wedstrijdseizoen zitten, zijn niet inbegrepen. De deelname aan de extra wedstrijden is dan ook niet verplicht en hiervoor zal in overleg met de leiding worden ingeschreven.

 Wedstrijdkleding

Alle selectieleden dienen in de voorgeschreven turnkleding (een verenigingstrainingspak en turnkleding aan de wedstrijden deel te nemen. Doet een selectielid nog niet mee aan de wedstrijden, maar zit diegene wel in de selectie, dan is de kleding nog niet verplicht. De collectie van deze kleding wijzigt eens in de 3-5 jaar. Zodra de collectie wijzigt, zullen de leden dan ook de nieuwe kleding aan moeten schaffen.

 Hulp van ouders/verzorgers

In de selectie doet uw zoon of dochter automatisch mee aan rayonwedstrijden/doorstroom wedstrijden/onderlinge wedstrijden en Springkampioenschappen. Voor de één zullen het 5 wedstrijden per wedstrijdseizoen zijn en voor de ander 6 á 7 wedstrijden per wedstrijdseizoen.

 Om te mogen deelnemen aan deze wedstrijden, wordt er door het Rayon/District ook iets van de vereniging verwacht. Concreet betekent dit voor onze vereniging dat wij een aantal wedstrijden per seizoen moeten organiseren en juryleden moeten aanleveren bij de diverse wedstrijden. Met onze vereniging, bedoelen wij ook U. De vereniging is van ons allemaal en wij zullen met z’n allen actief moeten zijn om het draaiende te houden. Help ons daarbij. U wordt hierover apart geïnformeerd.

Bovenstaande is heel wat informatie, echter bewaar deze brief zodat u het altijd nog even kan teruglezen, mocht iets onduidelijk zijn. Verder kunt u zich voor informatie altijd wenden tot de trainer/trainster of tot het bestuur.

Mocht u nu al verdere informatie wensen over bijvoorbeeld wat u als vrijwilliger kan betekenen binnen de vereniging, dan kunt u een mail sturen naar het bestuur (voorzitter@lh-gymnastiek.nl ).

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van gymnastiekvereniging Lycurgus-Hygiëa


 
 
 
E-mailen
Map